Maandelijks vinden meer dan 10000 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Vindt de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

Voor de beste

Lening

leningrente

 

Met de hoogste

Spaarrekening

spaarrente

 

Verklarende woordenlijst

Veel financiele instellingen maken helaas nog vaak gebruik van moeilijke financiële termen. Dit maakt het voor consumenten soms lastig om nu precies te weten wat er bedoeld wordt. Wij hebben getracht een groot aantal van deze financiele termen nader te verklaren en duidelijk in begrijpelijk nederlands uit te leggen. Kies uit onderstaande lijst de term waarvan u de betekenis in gewoon nederlands wilt weten.

 

A.

Aankoopsom
Aankoop keuring
Aanvangschuld
Actuele rente
Administratiekosten
Afkoopwaarde
Aflossingsnota
Aflossingsschema
AFM
Afsluitkosten
Afsluitprovisie
Aftrekposten
Alternatives
AOW franchise

B.

Bandbreedte rente
Bankgarantie
Bankhypotheek
Bankspaarhypotheek
Bankspaarrekening
Beleggingsverzekering
Benchmark
Bereidstellingsprovisie
Bijleenregeling
Boete bij vervroegde aflossing
Boeterente
Boetevrije aflossing
Bouwdepot
Bouwrente
Bruto maandlasten
Buitenland hypotheek

C.

Casco
Compensatieregeling
Contante waarde van het renteverschil
Conversiekosten
Courtage

D.

Dalrente en dalrentegarantie
Deflatie
Dekkingsgraad
Deposito
Depotrente
Dividend
Duurzaam beleggen

E.

Economisch eigendom
Economische looptijd
Effectieve rente
Eigendomsakte
Eigenwoningforfait
Eigenwoningreserve
Eigenwoningschuld
Emissie
Euribor
Europese Centrale Bank (ECB)
Executieverkoop
Executiewaarde
Expiratiedatum

F.

Financieel adviseur
Financieel toetsingskader
Financieringsbeding
Financieringskosten
Financieringsovereenkomst

G.

Garantiecertificaat
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Geïndexeerd rendemenstverloop
Gemeentegarantie
Gemengde verzekering

H.

Hedgefund
Herbouwwaarde
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hypothecair financier
Hypothecaire inschrijving
Hypotheek
Hypotheekakte
Hypotheekbemiddelaar
Hypotheekgever
Hypotheeknemer
Hypotheekregister
Hypotheekrenteaftrek
Hypotheekverstrekker

I.

Indexeren
Inflatie
Inkomensbescheiden
Inkomentoetsing
Instaprente
Invorderingsrente

J.

Jaarlijks kostenpercentage
Juridische looptijd

K.

Kadaster
Kettingbeding
KEW
Koopakte
Kosten Koper
Krediethypotheek

L.

Leencapaciteit
Levenhypotheek
Leveringsakte
Looptijd
Loyaliteitsbonus

M.

Maandlasten
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Marktwaarde
Maximale hypotheek
Maximale kostenpercentage

N.

Negatieve hypotheekverklaring
Netto werkelijke rente
Nominale rente

O.

Onderpand
Obligatie
Onroerende zaakbelasting
Ontbindende voorwaarden
Overbruggingshypotheek
Overbruggingskrediet
Overbruggingslening
Overdrachtsbelasting
Oversluiten
Overwaarde

P.

Passeren
Pensioenafspraken
Pensioenreglement
Premiedepot

R.

Rating
Recessie
Recht van hypotheek
Registergoed
Rendement
Rente tijdens de bouw
Rentebedenktijd
Renteherziening
Rentemiddeling
Renterisico
Rentevaste periode
Rentevorm
Reservetekort
Restandschuld

S.

Salderen van rente
Servicekosten
Sleutelklaar
Staatsobligatie
Stabielrente
Successierecht

T.

Taxatierapport
Toetsrente
Tophypotheek
Transportakte
Transportkosten
Tussenpersoon

V.

Variabele rente
Vastrentende waarden
Vergoedingsrente
Vervreemdingssaldo
Voorbeeld kapitaal
Voorbeeld rendement
Voorbehoud bouwkundige keuring
Voorlopig koopcontract
Voorlopige teruggaaf
Vrij op naam
Vrije verkoopwaarde

W.

Waarborgsom
Waardeoverdracht
Werkbare werkdagen
Wettelijke rente
Winstdeling
Woningverbetering subsidie
Woningwet
Woonlasten
WOZ

Volg ons op twitter